صفحه 1 از 1

تهمت بر فر هنگ و تاريخ افغانستان

پستارسال شده در: پنج شنبه دسامبر 09, 2010 10:07 pm
توسط لالک « غمگين».
osted By Homayun on December 8, 2010

روز سه شنبه( هفتم دسامبر ۲۰۱۰) خبری خواندم در سایت روزانه « پیام آفتاب » که برایم سخت تکاندهنده بود . نمیدانم شاید هم زیادی حساس شده ام ؛ هفتهء قبل با خواندن خبر دیگری از کوره در رفته و از آدم بودن خود دچار انزجار گردیده بودم .
ولی به هر حال ؛ بعضی از آنچه بالای ما میگذرد و بالای ما میگذرانند ؛ ده ها سال است ؛ که از حد تحمل آدمی بالا میباشد .
گرچه درین مورد حد اقل برای تسکین خود یک کامنت نوشتم که امروز مدیریت محترم سایت پیام آفتاب آنرا ذیل خبر درج فرموده اند ؛ مگر از یک طرف صفحهء خبر به ارشیف رفته لذا چندان کسی متوجه آن نمیگردد و از طرف دیگر که دیدم کامنت سوال هایی را ایجاد میکند.
که باید پاسخ داشته باشند و در عین حال عکس العملی که اداره مبارزه با فساد اداری در رابطه نشان داده نیز بیروح و کلیشه ای به نظرم آمد .
من آدمی نیستم که تعصب ملی و قومی و مذهبی … به حرکتم بیاورد و یا آرامم کند . اگر احیاناً ادعای محترم جنرال پتریئوس مبنی بر اینکه « فساد بخشی از تاریخ و فرهنگ افغانستان است » ۳۰ فیصد هم به حقیقت مطابقت میداشت ؛ من دردی نداشتم .

بهتر است اولاً کامینت مرا در پای خبر مصاحبه جنرال صاحب بخوانیم و بعد گپ را ادامه دهیم : «
عادل گیلگمش
تصور می کنم سایر بخش های نظریات جنرال صاحب و دلایل و ناگزیری های آنرا میدانم اما اینکه « فساد بخشی از تاریخ و فرهنگ افغانستان است.» برای من نه قابل فهم است و نه قابل قبول و حتی نه قابل تحمل .
این احمقانه است که من ادعا کنم : اینجا سرزمین فرشتگان بود . ولی چنین که پس از مزدور گیری ها و فساد پروری های امریکایی ها و یاران غربی و فرمانبران منطقه ای شان در جریان « جنگ سرد » گشت ؛
نبود و تا امروز که در طبقه حاکمه سنتی و قشر انگل ساخته و پرداخته نهاد های امپریالیستی از لومپن های محروم از فرهنگ ؛ چار نعل « پول خدایی و دالر پرستی » به پیش می تازد؛ به فرهنگ درویشانه ،
متصوفانه و سر شار از اصیل ترین معنویت ها در مقیاس عالم بشری که درین مرزوبوم شگوفا شده ؛ تعالی یافته و به سایر مردمان جهان هدیه شده است ،
ربطی ندارد و درست بر ضد آن و به هدف تخریب و اضمحلال آن هم هست !!!
جناب جنرال شاید این ایده را از نوشته های ژورنالیست هموطن شان «لوول تامس » گرفته اند که در قسمت محدوده قبایل اطراف خط دیورند گفته هایی اینچینی دارد که مصداق و استعداد انطباقی آن هم فقط در همان حدود خواهد بود؛ چرا که بدبختانه قبیله به دلیل بدوی ماندگی تاریخ و فرهنگی بسیار عمیق و پخته نمیداشته باشد . ولی اگر ایشان حوصله مندی
فرموده کتاب هموطن دیگر شان رابرت دریفوس « Devils’ game ـ بازی شیطانی » را مروری بفرمایند به زودی در می یابند که کشور متبوع شان و سلف آن بریتانیا ( انگریز ) چگونه مسئول تاریخی تباهی اخلاق و معنویات نه تنها در افغانستان که در گستره « جهان اسلام » هستند .
سخن بین خود ما باشد دم و دستگاه حامد کرزی و خودش هم بیش از آنکه افغانی و مربوط تاریخ و فرهنگ افغانستان باشد ، امریکایی است و این را اکنون کودکان شش ساله افغانی و امریکایی و خیلی جاها در جهان میدانند . من برای جنرال صاحب دعا می کنم که خود قربانی این فساد سونامی وار آمده از غرب درینجا نگردند. با احترام