صفحه 1 از 1

جناح خلق و پرچم

پستارسال شده در: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 10:50 pm
توسط پرچمی
رفقای نهایت عزیز بعد از ګذشت چند سال برای بار اول متوجه شدم که هنوز هم جناح خلق و پرچم حزب سابق در جزایر پراګنده آن اما این بار بشکل جدید و پیشرفته آن نه از لحاظ طرز دید و اندیشه بلکه اینبار بنحوی دیګرفعال اند .
دراین قسمت برهه تاریخ سیاسی کشور بخصوص در اروپا لقب خلقی ها را سایت پیام نهضت فراګیر و لقب پرچمی ها را سایت وطن حزب متحد ملی کمایی کردند .چهاردمین سال روز وفات رفیق کارمل و چهارمین سال روز وفات رفیق بریالی در یک روز در اتاق کنګره برګذار ګردید و از افراد و اشخاص مختلف دعوت شده بود که دراین یادبود سنخنرانی نمایند. مدعوین در مورد نوعه تماس ایشان با رفیق کارمل حرف میزدند ، آقای سرور منګل بشکلی رفیق کارمل وتمام رفقا پرچمی را هوشیارانه توهین نمود و خلاصه به همین شکل یکتعداد رفیق بریالی را مورد ستایش قرار دادند ، متاسفانه هیچ فردی درمورد بررسی این شخصیت ها دریک سیمینار علمی تحقیقاتی پیشنهادی را ارایه نکردند بخش خلقی ها از بریالی و پرچمی ها رفیق کارمل حرف میزدند واقعیت حرف مرا همین لحظه در هردو سایت ببیند در سایت پرجمی ها عکس رفیق کارمل است و سایت خلقی ها آنرا دور کردند ، آیا این موضوع قابل بحث نیست ؟.

Re: جناح خلق و پرچم

پستارسال شده در: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 11:20 pm
توسط جگدلک
خداوند روح بزرگ رفیق بریالی را شاد بدارد.تا آخر معلوم نشد پرچمی ، بود ، خلقی بود ، سازایی بود ، تاجک ،پشتون ، ازبک یا هزاره.
باری در جایی رفیق بابک نوشته بود که تزسهای دهگانه را رفیق بریالی تدوین کرد. رفیق کارمل آنرا خواند.همین تزسهای دهگانه مظهر روشن دل پاک و دنیای بی ریای او بود.
خلقی بود یا پرچمی مهم نیست ولی هر دو او را دوست داشتند.میر صاحب کاروال ، نیازمحمد مهمند ، شیرجان مزدوریار ،دستگیر پنجشیری و ده های دیگر او را دوست داشتند.
بعد از پلینوم هجده خود رفیق نجیب خوش داشت با او دوست بماند. اما مسئله به پشنهاد رفقا مزدک و کاویانی در بیوروی سیاسی کشانیده شد و بیوروی سیاسی به رفیق نجیب توصیه کرد تا با رفیق بریالی شادروان قطع رابطه کند.
مفکوره نهضت فراگیر سیاسی بهترین اندیشه در زمان کنونی برای احیای چپ افغانستان بود اما خود پسندها زیاد سنگ اندازی کردند .
افسوس وصد افسوس که زود رفت و روانش مثل نور خدابخش شاد ودرخشان باد
خاطرش گرامی
جایگاهش بهشت برین
رهروانش پیروز و سربلند!

Re: جناح خلق و پرچم

پستارسال شده در: پنج شنبه دسامبر 09, 2010 7:21 am
توسط چمکنی .
شاید همه متوجه شده باشید که تا روز چهار سپتمبر هیچ کس دلش نمیخواست که نه از ببرک کارمل و نه از بریالی حرفی به میان ارد . تا اینکه در اصالت کسی این مسله را انگشت نهاد . این میرساند که نظر به فیشن سیاسی وقت شاید نهضتی ها که میخواستند در شورای امریکایی کرزی و یا در ( اینده ) شورای امریکایی طالب ها جای برای خود داشته باشند . . از این دو شخصیت دوری نمایند تا سوانح گذشته شان در میان دموکراسی امریکایی که از پنتاگون به افغانستان تحفه اورده شده است , در فراموشی سپرده شده و با چهره های تازه صفحه جدیدی را برای خود باز کنند . عکسی ببرک کارمل را از اصالت بدون اجازهء رسمی در صفحه اول نهضت به چاپ رسانیده بودند . مه نمیفهمم که ببرک کارمل چه خدمتی برای افغانستان نموده است ولی فهمیدن او را به همه افغانها توصیه میکنم . بعد از فهمیدن میخواستید از گفتار های او و یا از طرق مبارزه او و یا از طرز گفتن و شنیدن و راه و رسم زنده گی او کاپی نماید و یا نه . . شما مختار هستید . ولی اکثر تصمیم دارند که او را بدست فراموشی بسپارند . چرا . . نمیدانم .